Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

Jadranska pivovara d.d.

Split

Ugovor za isporuku, montažu i puštanje u rad parnog kotla ORO 20 SA maksimalnog dozvoljenog pretlaka p=13 bar. ORO 20 SA je dvoplamenični kotao, na kotao su ugrađena dva kombinirana plamenika SAACKE za loženje zemnim plinom i mazutom. Oprema kotla isporučena je u skladu sa smjernicom TRD 604/72 te je opremljen i ekonomajzerom. Uz kotao su isporučeni i dimnjak promjera 900 mm i visine 30 metara vlastite konstrukcije i izrade, razdjeljnici pare, tlačni spremnik kondenzata, kemijska priprema vode Q=5 m³/h. Izvršena je rekonstrukcija postojećeg spremnika mazuta i sustava za cirkulaciju mazuta. Isporučena je kompletna mjerno regulacijska oprema te napravljen sustav vizualizacije kompletnog postrojenja. Posebnost ovog postrojenja je tlačni spremnik za prikupljanje kondenzata kojim su energetski gubici svedeni na minimum, gotovo eliminirani. Makar nije direktno vezana na tehničke karakteristike postrojenja, zanimljiva je činjenica, da nam je Investitor cjelokupan ugovreni iznos uplatio unaprijed bez ikakvog osiguranja što govori u prilog povjerenju koji smo kod Investitora stekli. Kvalitetom, rokom i performansama postrojenja, povjerenje smo na kraju i opravdali.