Orometal

Izmjenjivači topline

STSI d.o.o.

Kolona, Primary absorber G-V6

Tlačna posuda G - V6 "PRIMARY ABSORBER" je vertikalna čelična posuda plašta izrađenog od čeličnog lima, a zatvorena dvijema dubokim torisferičnim podnicama izrađenih od jednog komada čeličnog lima.
Limovi plašta i podnica su debljine 16 mm.
Posuda je vanjskog promjera 1232mm, a duljine plašta između tangentnih linija 28500mm, odnosno preko svega (sa suknjicom) 33240mm.
Posuda je na tlo - temelj oslonjena i vezana preko suknjice sa 12 anker vijaka M42.

Primjenjeni propisi i standardi
Pri projektiranju korišteni su slijedeći propisi:

  • ASME Section VIII, Division 1
  • ASME Section II - Materijali PART A, B
  • HRN M.E2.250 i pripadajući za proračun tlačnih posuda
  • Pravilnik o tehničkim normativaima za stabilne tlačne posude
  • HRN M.E2.159  - Posude pod tlakom, Kontrola i ispitivanje zavarenih spojeva
  • HRN C.T3.010  - Klase kvalitete zavarenih spojeva
  • HRN M.E2.200  - Posude pod tlakom - Prvo ispitivanje tlakom

Projektni podaci

medij: nafta / naftni plin
radni pretlak: 13,7 bar
projektni pretlak: 17,6 bar
radna temperatura: 38 °C
projektna temperatura: 121 °C
Ispitni pretlak: 26,4 bar
dodatak za koroziju: 4,75 mm
koeficijent zavaranog spoja: podnica v = 1,0
plašt v = 0,85
klasa posude prema HRN M.E2.151: II
toplinska izolacija: NE
vatrootporna izolacija suknjice: DA (50mm obostrano)
antikorozivna zaštita: DA
toplinska obrada nakon zavarivačkih radova: DA

Dimenzionalni podaci:

vanjski promjer plašta: 1252 mm
duljina plašta između t.l.: 28500 mm
tip podnice: duboka torisferična HRN M.E2.021
ukupna visina posude bez suknjice: 29100 mm
ukupna visina posude: 33240 mm
volumen posude: 33,8 m3
masa prazne posude: 25800 kg
masa posude u radu: 39000 kg
masa posude pune vode: 66100 kg