Orometal

Izmjenjivači topline

HEP d.d.

Pogon EL-TO Zagreb

Izmjenjivači topline ZW1,ZW2, i ZW5 (3 komada)
Izmjenjivač topline ZW1, ZW2 i ZW5 su zagrijači vode za potrebe  sustava grijanja grada Zagreba. Izmjenjivači su vertikalni tipa «U» cijevi u plaštu.
Izmjenjivači se oslanjaju na 4 papuče na visini od 870 mm ispod priključka pare ili 4249 mm od vrha donje podnice.
Izmjenjivači su projektirani prema američkim propisima ASME sec. VIII div.1 i prema  standardu za izmjenjivače TEMA klasa R. Pri projektiranj u su također poštivani propisi važeči u RH.
Ugrađeni su materijali prema HRN standardu.

Tehnički podaci:

projektni tlak strana plašta   7 bar
projektni tlak strana cijevi   7 bar
projektna temperatura strana plašta   150°C
projektna temperatura strana cijevi   100°C
medij u plaštu   para
medij u cijevima   rashladna voda
promjer   Ø 1300 mm
duljina izmjenjivača   7060 mm
dimenzije cijevi   Ø 25 x 2 mm
broj cijevi   627 U cijevi
površina   535 m²